אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

נוטריון

משרד אביעד איטח ושות', מעניק שירותי נוטריון ללקוחות המשרד לרבות כל סוגי האישורים הנוטריונים הקיימים, בהתאם לתעריפים הללו.

התעריפים של הכנת האישורים הנוטריונים נקבעים מכוח תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), ומתעדכנים בתחילת כל שנה (בצמוד למדד המחירים לצרכן). ​

להלן תעריפים לדוגמה - של אישורים נוטריונים נפוצים, נכון לשנת 2022. ****על התעריפים הנקובים יש להוסיף מע”מ כחוק:

         

 

אימות חתימה על מסמך

 • אימות של יחיד על מסמך כחותם ראשון: סך 169 ש"ח        

 • כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך: סך 67 ש”ח        

 • אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת (אדם אחר או תאגיד) היה מוסמך לכך: סך 67 ש”ח        

 • לכל אישור (העתק) נוסף: 67 ש”ח        

 • אם השירות הנ”ל כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון: תוספת 50% מן השכר הקבוע        

 •  

 • אישור נכונות של תרגום (‘תרגום נוטריוני‘)

 • עד מאה המלים הראשונות בתרגום: סך 213 ש”ח        

 • לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן עד אלף מלים: סך 169 ש”ח        

 • לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן מעל אלף המלים הראשונות: סך 81 ש”ח        

 • לכל אישור (העתק) נוסף: סך 67 ש”ח        

 •  

 • אישור עשיית צוואה בפני נוטריון (‘צוואה נוטריונית‘)

 • לחותם ראשון: סך 246 ש”ח        

 • לכל חותם נוסף: סך 126 ש”ח        

 • לכל אישור (העתק) נוסף: סך 75 ש”ח        

 •  

 • אישור שפלוני נמצא בחיים (‘תעודת חיים’)

 • סך 169 ש”ח        

 •  

 • קבלה ואישור של הצהרה שניתנה בשבועה או בדרך אחרת (‘תצהיר נוטריוני’)

 • למצהיר הראשון: סך 171 ש”ח        

 • לכל מצהיר נוסף: סך 68 ש”ח        

 • עבור כל אישור (העתק) נוסף: 67 ש”ח        

 •  

 • העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך

 • אם הסכום שעליו נדרש לערוך את האישור אינו עולה על סך של 76,600 ש”ח: 1,081 ש”ח        

 • עלה הסכום על הנ”ל: 2,313 ש”ח         

 •  

 • רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר

 • קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק השמור שבידי הנוטריון: 181 ש”ח        

 • הוצאת העתק מאושר עם הערת הביטול: 65 ש”ח        

 • לכל אישור (העתק) נוסף: 65 ש”ח        

 •  

 • אימות של הסכם ממון (טרום נישואין)

 • סך 375 ש”ח        

 • עבור כל אישור (העתק) נוסף: 65 ש”ח        

 •  

 • אישור נוטריוני בשפה לועזית

 • ערך נוטריון אישור בשפה לועזית אשר אינה עברית או אנגלית: תוספת של 90 ש”ח        

 •  

 • תוספת עבור פעולות נוטריוניות מחוץ למשרד

 • לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו: סך 550 ש”ח         

 • לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה: סך 169 ש”ח         

 • הנ”ל לא כולל את הוצאות הנסיעה         

 •  

 • תוספת עבור פעולות בשעות חריגות

  • ניתן השירות בין השעות 19:00 ועד 8:00 למחרת או בימי המנוחה: תוספת 50% מהשכר  הנוטריוני   

  • למעט במצב של חיוב בגין פעולות שמחוץ למשרד הנוטריון   

  •  

  •  עריכה של עותק במילוי חובה שבדין

 • עבור עותק נוסף של אישור שלא כשירות ללקוח, אלא לצורך שמירתו על ידי הנוטריון או המצאת העתק לרשות ציבורית – לא ייגבה שכר נוסף         

 •  

 •  

 • פטור מלא או חלקי מגביית שכר נוטריון

 •  

 • הנוטריון רשאי שלא לגבות שכר (כולו או חלקו) עבור שירות שנתן לפי החוק בהתקיים אחד מהתנאים הקבועים בחוק:

(1). הנוטריון שוכנע כי מבקש השירות הוא חסר אמצעים בין היתר לפי מסמך המעיד על כך אשר הומצא לו על ידי המבקש.

(2). השירות ניתן לעולה חדש או לתושב חוזר, אשר המציא לנוטריון אישור מתאים מאת משרד העלייה והקליטה; “עולה חדש”, משמעו – מי שטרם חלפו שבע שנים מיום שהתקיים בו אחד מאלה:

(א). ניתנה למבקש את האישור תעודת עולה לפי חוק השבות, התש”י-1950;

(ב). ניתנה למבקש את האישור תעודת אזרח עולה או תעודת קטין חוזר מאת משרד העלייה והקליטה.

ואילו “תושב חוזר”, משמעו – מי שקיבל מעמד של תושב חוזר מאת משרד העלייה והקליטה לאחר ששהה בחוץ לארץ 5 שנים לפחות, וטרם חלפו 24 חודשים מתאריך קבלת מעמד תושב חוזר כאמור.

(3). השירות התבקש עקב טעות של הנוטריון בעריכת האישור ו/או בעריכת המסמך אשר לגביו ניתן אישור.

על הנוטריון לצרף לעותק של האישור הנוטריוני השמור בידיו העתק של המסמך אשר הומצא לו כאמור לעיל.

**** ועדת רישוי נוטריונים (החלטה מיום 09.09.2015), אימצה את המלצת ועדת הנוטריונים של לשכת עורכי הדין וקבעה כי נוטריון רשאי (לפי שיקול דעתו) שלא לגבות שכר נוטריון כל שהוא עבור הנפקת אישור נוטריוני הניתן כשירות לקולגה. כמו כן, יצוין, כי לפי סעיף 17(ב) לתקנות הנוטריונים, תשל”ז-1977 אם הנוטריון לא גובה את מלוא השכר המגיע לו עליו ציין על גבי האישור את הסיבה לאי הגבייה.